آخرین نوشته ها

مخاطب و مخاطب شناسی

تعریف مخاطب منظور از مخاطبین آن دسته نیروهای سازمان و مجموعه هستند که به شکل عام (توده مردم) و یا خاص از تسهیلات و خدمات سازمان بهره مند می شوند و در آینده ممکن است به عضویت سازمان درآیند. مخاطب شناسی یکی از اصول اولیه کار فرهنگی و یکی از ...

ادامه نوشته »