آخرین نوشته ها

فرهنگ اسلامی

اصطلاح «فرهنگ اسلامی» نیز که در سالهای اخیر و خصوصاً بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در آثار علمای دینی و روحانیان رواج یافته و درکتب درسی تحت این عنوان منتشر شده، غالباً به معنی بینش و اصول وفروع دین و مسائل فکری و نظری در معتقدات اسلامی است که معادل ...

ادامه نوشته »

در ادبیات فارسی

در ادبیات فارسی اصطلاح فرهنگ از نظر لغوی به معنای ادب و عقل و سنجیدگی و دانش و بزرگی است: «هر که نیک تر داند در علم و چیزها که مردم بدان فخر کنند، گویند که وی مردی فرهنگی است» فردوسی می گوید: بیاموخت فرهنگ و شد برمنش                 برآمد زبیغاره ...

ادامه نوشته »

چیستی فرهنگ

در زبان فارسی «فرهنگ» برگرفته از ریشه ی فرهیختن است و در اصل از دو قسمت «فر» به معنای پیش نو، بزرگی و «هنگ» به معنای آهنگ کرد، قصد و اراده، وقار و سنگینی ، قوم و قبیله، فوج و سپاه تشکیل یافته است. برای واژه ی «فرهنگ» به عنوان ...

ادامه نوشته »

مخاطب و مخاطب شناسی

تعریف مخاطب منظور از مخاطبین آن دسته نیروهای سازمان و مجموعه هستند که به شکل عام (توده مردم) و یا خاص از تسهیلات و خدمات سازمان بهره مند می شوند و در آینده ممکن است به عضویت سازمان درآیند. مخاطب شناسی یکی از اصول اولیه کار فرهنگی و یکی از ...

ادامه نوشته »