آخرین نوشته ها

  صنعت فرهنگی و فرهنگ رسانه

    پیدایش‌ فرهنگ‌ رسانه‌ای‌ مستقل‌، اسباب‌ بازنگری‌ در مورد طبیعت‌ فرهنگ‌ عامه‌ را فراهم‌ کرده است، و امروزه این فرهنگ تأثیر بسزایی در رشد صنعت فرهنگی گذاشته است.. فرهنگ‌ عامه‌ امروزه‌ نه‌ تنها به‌ عنوان‌ شاخه‌ پیش‌پا افتاده‌ تلقی‌ نمی‌شود ـ تولید انبوه‌ برای‌ مصرف‌ انبوه‌ ـ بلکه‌ شاخه‌ جدید ...

ادامه نوشته »

چارچوب نظری صنعت فرهنگی 

مدیریت فرهنگی

   مفهوم صنعت فرهنگی برای نخستین بار توسط دو نظریه پرداز مکتب فرانکفورت بنام های آدرنو و هورکهایمر بیان شد، که در دهه ۱۹۳۰ به بعد این دو اندیشمند به نقد جامعه نوین سرمایه داری پرداخته و این پدیده را دشمن بشریت و جامعه در ابتدا تلقی کرده اند. از دیدگاه صاحبنظران  ...

ادامه نوشته »

صنعت فرهنگی ، تعریف ، انواع ، ویژگیها

مدیریت فرهنگی

تعریف صنعت فرهنگی     برای تحلیل و تبیین صنعت فرهنگی تعاریف متعددی وجود دارد، که هریک از صاحبنظران در این زمینه بنابر تصورات و نگرش خود از زاویه ای خاص به تعریف  این پدیده پرداخته اند، حال در سطور ذیل به برخی از این تعاریف اشاره می نمائیم. الف: «صنعت ...

ادامه نوشته »

در آمدی بر شناخت پدیده صنعت فرهنگی و ارائه راهکارهای لازم آن

   صنعت فرهنگی ناشی از رشد فرایند صنعتی شدن، شهرنشینی و نظام سرمایه توسط صاحبنظران مکتب فرانکفورت در قرن بیستم در قالب فعالیت های متنوع بیان شد. هدف از مطالعه انتقادی چنین صنعتی در راستای هماهنگ سازی، با شیوه زندگی حاکم بر غرب بیان می گردد. این امر منجربه خطر ...

ادامه نوشته »

نیاز سنجی کالاهای فرهنگی

در عرف جامعه‌شناسان‌ »سیاست فرهنگی» شامل مجموعه‌ای از پیش‌بینی‌ها و تدابیر برای تعیین وظایف دولت و سازمان‌های غیردولتی در فعالیت‌های فرهنگی آنها در رسیدن به یک هدف کلی و عمومی است. این هدف کلی در سیاست فرهنگی ما ازسویی برای آشنا ساختن جامعه ایرانی با تمدن فرهنگ ایران زمین  است ...

ادامه نوشته »