آخرین نوشته ها

کالاهای فرهنگی در غرب ،کشورهای درحال توسعه و ایران

سوابق و الگوهاى موفق عرصه اقتصاد فرهنگ را باید در غرب جست و جو کرد، سابقه اى که بعد از رنسانس تا امروز امتداد دارد. اما در نظام هاى غربى و سرمایه دارى از بحث تعریف گرفته تا اجرا، فضاى متفاوتى نسبت به آنچه در جوامع شرقى وجود دارند برقرار ...

ادامه نوشته »

کالا‌های فرهنگی و بازارمصرف

مدیریت فرهنگی

اقتصاد کالاها به ماهیت آنها بستگی دارد. کالاهایی که تفکیک ناپذیر هستند به تولید کنندگانشان امکان جذب منافع تولید را می دهند و کالاهایی که تفکیک پذیر نیستند واجد منافع و آثار جانبی گسترده ای هستند که به تولید کنندگان آنها نمی رسد. این آثار جانبی را پیامدهای خارجی می ...

ادامه نوشته »

ویژگیهای کالاهای فرهنگی

مدیریت فرهنگی

الف)تولیدات صنایع فرهنگی، رسانه ای و هنری بازتاب اندیشه ها، باورها، و شرایط خاص فرهنگی تولید کننده و مصرف کننده است و هدف از انتشار و اشاعه این محصول به نوعی انتقال پیام در راستای تقویت هویت فرهنگی یا تخریب آن می باشد.  ب)محصول تجاری یا بازرگانی را باید تابع ...

ادامه نوشته »

صنایع فرهنگی و جهانی شدن

مدیریت فرهنگی

صنعت فرهنگی به عنوان ضرورتی گریز ناپذیر در عصر تکنولوژی بربسته مدرنیته و نیز گسترش دهنده ی انباشت سرمایه در نظام سرمایه داری تأکید می کند. بنابراین صنعت فرهنگ هم پیش برنده است و هم بازدارنده . خصلت تناقض آمیز و دو گانه  این پدیده را در ارزیابی های مثبت ...

ادامه نوشته »

فرهنگ و صنایع فرهنگی

از آنجا که معنای اصطلاحی فرهنگ از معنای لغوی آن مهمتر است باید تمرکز را روی معنای اصطلاحی آن قرار داد.لذافرهنگ شناسان مختلف در تعاریف اصطلاحی فرهنگ از زوایای گوناگون تعاریف فرهنگ را دسته بندی نموده اند که برخی از آنان عبارتند از: الف)رفتار یا الگوهای رفتاری  ب)مجموعه شناخت و ...

ادامه نوشته »