خانه / کلیات / آناتومی فرهنگ

آناتومی فرهنگ

مهندسی و مختصات فرهنگ

مدیریت فرهنگی

  فرهنگ به معنای خاص: سرمایه معنوی یک قوم است سرمایه معنوی در قالب آثار هنری فکری و ادبی و معنوی تجلی پیدا می کند. یعنی همه آنچه که از درون سرچشمه می گیرد و از برون در سازندگی تجلی می یابد. اگر سازندگی در جهت برآوردن نیازهای مادی و ...

ادامه نوشته »

مشارکت فرهنگی

مدل کسب وکار

مشارکت اگر چه به معنای عام آن از دیرباز با زندگی انسان پیوند داشته، اما امروزه مشارکت به تمام عرصه های زندگی راه یافته و فعالیت های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و … را در بر می گیرد. مشارکت درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است ...

ادامه نوشته »

ابعاد فرهنگ

برخی فرهنگ را صرفا " در بعد معنوی یا روحیات می بینند و تعریف می کنند همچنین دو روبرتی، جامعه شناس بزرگ روسی «فرهنگ را به منزله مجموعه افکار و معلومات اعم از نظری و عملی می داند.» ، اما عده ای هم هستند که در تعریف و فهم خود ...

ادامه نوشته »

تجزیه پذیر یا تجزیه نا پذیری فرهنگ

مدیریت فرهنگی

فرهنگ متشکل از عناصری است یعنی دارای کثرتی است و دارای ساختار پیچیده و در هم تنیده ای است که با قائل شدن به تجزیه پذیری عناصر تشکیل دهنده اش به نحوی که به جدایی و انفکاک آنها از یکدیگر بیانجامد ناسازگار است چون چنین وضعی مفهوم و ساخت آنرا ...

ادامه نوشته »

چیستی فرهنگ و واژه شناسی آن

مدیریت فرهنگی

فرهنگ چیست؟ اصطلاح، مقوله یا مفهوم فرهنگ دارای معانی بسیار و ابعاد استعمالات گوناگون وسیع و پیچیده است. حدود ۴۰۰ تعریف درباره ی فرهنگ درلغت نامه های فارسی، عربی، اروپایی(غربی) ذکر شده است. از دلایل پیجیدگی فرهنگ می توان بیان داشت که فرهنگ از یک مقوله متجانس نیست بلکه متشکل ...

ادامه نوشته »

ویژگیهای فرهنگ

مدیریت فرهنگی

فرهنگ یک جامعه از اجزاء مادی و غیرمادی گوناگونی تشکیل یافته است که بین آن ها روابط متقابل با درجه تاثیر پذیری متفاوتی وجود دارد. این اجزا به صورت نظام فرهنگی نسبتاً منسجم، کارکردهای مهمی در جامعه ایفا می کنند. با ترکیب خاص، عناصر مادی و غیر مادی هر فرهنگ ...

ادامه نوشته »

فرهنگ و اهمیت آن

مدیریت فرهنگی

تاکنون تعاریف متعدد و متنوعی از فرهنگ به عمل آمده است. هرکدام از این تعاریف در بستر زمان و بر اساس بینش ها و گرایش های افراد صاحب نظر، با توجه به تجارب و شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در جوامع مختلف شکل گرفته است. طبیعی است برای درک ...

ادامه نوشته »

فرضیات مهم برنامه ریزی فرهنگی

فرضیات مهم درانتخاب محورهای برنامه ریزی فرهنگی در برنامه ریزی فرهنگی و فعالیتهای مربوط به آن ، شناخت و انتخاب محور بسیار مهم و اساسی است . برای انتخاب محور سه فرض متصور است : ۱٫انسان محوری (در این فرض ، انسان و احتیاجات و حالات او محور قرار می ...

ادامه نوشته »

برنامه ریزی فرهنگی چیست؟

برنامه ریزی اگربرنامه ریزی را تصور وطراحی وضعیت مطلوب ویافتن وپیش بینی راه حل ها و وسایل نیل به اهداف آن در نظر بگیریم در حقیقت در برنامه ریزی انسان می خواهد تصرف ذهنی و فنی نموده ،تدابیری بیاندیشد ،تا از منابع موجود یا ممکن الوجود برای دستیابی به اهداف ...

ادامه نوشته »

سیاستهاى کلى برنامه پنجم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران

۱ـ تکمیل و اجراى طرح مهندسى فرهنگى کشور و تهیه پیوست فرهنگى براى طرح‏هاى مهم. ۲ـ‌ زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینى و سیاسى حضرت امام خمینى(ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسى در تمام سیاست گذارى‏ها و برنامه ریزى‏ها. ۳ـ‌ تقویت  قانونگرایى، انضباط اجتماعى، ...

ادامه نوشته »