خانه / کلیات

کلیات

مهندسی فرهنگی در یک نگاه

فرهنگ: مجموعه ای از باورها، ارزشها، آیین ها،گرایش ها و معقولات و موضوعات مادی که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. فرهنگ یک واقعیت همگانی است و به واسطه این واقعیت همگانی و زمینه برقراری ارتباط و تماس با یکدیگر ایجاد می شود و از این سو تجارب، ...

ادامه نوشته »

تعریف مدیریت

مدیریت به عنوان رشته ای مجزا، پس از انقلاب صنعتی بوجود آمد. دامنه، نقش و تئوری های اساسی آن در طی سالیان تغییر کرده، اما مقصود آن: «حصول اطمینان از دستیابی به هدف های مؤسسه یا سازمان و به حداکثر رساندن بهره وری و کارآئی» همچنان به قوت خود باقی ...

ادامه نوشته »

مهندسی و مختصات فرهنگ

مدیریت فرهنگی

  فرهنگ به معنای خاص: سرمایه معنوی یک قوم است سرمایه معنوی در قالب آثار هنری فکری و ادبی و معنوی تجلی پیدا می کند. یعنی همه آنچه که از درون سرچشمه می گیرد و از برون در سازندگی تجلی می یابد. اگر سازندگی در جهت برآوردن نیازهای مادی و ...

ادامه نوشته »

فرهنگ و توسعه فرهنگی

مدیریت فرهنگی

توجه خاص به فرهنگ و داشتن یک برنامه فرهنگی مناسب برای هر جامعه از ضروریات غیر قابل انکار است و برای رسیدن به آرمان های مورد نظر می بایست پس از نیاز سنجی و برنامه ریزی فرهنگی به برنامه ریزی در بقیه ابعاد جامعه پرداخت. نیازهای (فرهنگی- اجتماعی) با توجه ...

ادامه نوشته »

نیاز و نیازسنجی فرهنگی

مدیریت فرهنگی

  نیاز و نیازسنجی فرهنگی ۱- نیاز فرهنگی نیازی از نوع ثانویه یا معنایی است که از طریق فعالیت فرهنگی  قابل رفع بوده و معمولاً در حوزه های نگرش، دانش ، جهت دهی ، فرح بخشی و مهارت مطرح می باشند.  2-  نیاز فرهنگی فاصله یا شکاف بین وضع مطلوب و موجود در ...

ادامه نوشته »

فرهنگ و نیاز

الف) نیاز * نیاز(Need) را در فرهنگهای فارسی معادل"حاجت"، "میل"، "خواهش"،”احتیاج”و… گرفته اند. اما این واژه مختصر که به تعبیری برانگیزاننده و موتور محرکه انسان است ، در اصطلاح، رساننده مفهومی وسیع و عمومی است که در زمینه های گوناگون کاربرد یافته است.  * صاحبنظران  با رویکردهای گوناگون  به بحث در  باب  ...

ادامه نوشته »

مشارکت فرهنگی

مدل کسب وکار

مشارکت اگر چه به معنای عام آن از دیرباز با زندگی انسان پیوند داشته، اما امروزه مشارکت به تمام عرصه های زندگی راه یافته و فعالیت های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و … را در بر می گیرد. مشارکت درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است ...

ادامه نوشته »

توسعه فرهنگی

مدیریت فرهنگی

جوامع امروزی با سرعت در حال نوسازی و توسعه هستند و با توجه به قدرت تاثیر گذاری فرهنگ بر بسیاری از زوایای جامعه می توان گفت یکی از ابعاد مهم توسعه، توسعه فرهنگی می باشد. هدف توسعه فرهنگی، ارتقاء و اعتلاء زندگی فرهنگی جامعه و دستیابی به ارزش های متعالی ...

ادامه نوشته »

نظر صاحب نظران ایرانی درباره فرهنگ

ندوشن می نویسد:« فرهنگ به معنی عام خود روش زندگی کردن و اندیشیدن است و حاصل می شود از دانسته ها و تجربه ها و اعتقادهای یک قوم. استنتاجی است که ملتی در طی قرن های متمادی از دریافت های خود از زندگی کرده. به همین سبب یکی از موجبات ...

ادامه نوشته »

ابعاد فرهنگ

برخی فرهنگ را صرفا " در بعد معنوی یا روحیات می بینند و تعریف می کنند همچنین دو روبرتی، جامعه شناس بزرگ روسی «فرهنگ را به منزله مجموعه افکار و معلومات اعم از نظری و عملی می داند.» ، اما عده ای هم هستند که در تعریف و فهم خود ...

ادامه نوشته »