خانه / کلیات / آناتومی فرهنگ / مهندسی و مختصات فرهنگ

مهندسی و مختصات فرهنگ

 

فرهنگ به معنای خاص:

سرمایه معنوی یک قوم است سرمایه معنوی در قالب آثار هنری فکری و ادبی و معنوی تجلی پیدا می کند. یعنی همه آنچه که از درون سرچشمه می گیرد و از برون در سازندگی تجلی می یابد.

اگر سازندگی در جهت برآوردن نیازهای مادی و جسمانی باشد می شود تمدن و اگر

این سازندگی بیشتر ناظر بر اقناع نیازهای معنوی غیر انتفاعی باشد می شود فرهنگ و غالبا این دو با هم پیوستگی دارد.

فرهنگ مجموعه بینش ها و باورها و گرایش ها و رفتارهای مادی و معنوی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.

فرهنگ:مجموعه ای از باورها، ارزشها، آیین ها،گرایش ها و معقولات و موضوعات مادی که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.

فرهنگ:یک واقعیت همگانی است و به واسطه این واقعیت همگانی و زمینه برقراری ارتباط و تماس با یکدیگر ایجاد می شود و از این سو تجارب، تصورات و افکار منتقل می شود.

وسعت فرهنگ: نسبت یک فرد به عنوان اعضای یک جامعه

هر یک از ما به عنوان یک فرد در گروهی که دارای فرهنگ خاصی است متولد می شویم و افراد این گروه ممکن است در جریان جامعه پذیری فرهنگ جامعه را به طرق مختلف کسب کند یعنی  قسمتی از فرهنگ خود را خود آفریده باشد ولی بدون شک قسمت اعظم آن را از پیشینیانخودبه ارث برده است. هر فردی بویژه در دوران طوفولیت قسمتی از این فرهنگ را بدون چون و چرا به جان می پذیرد زبانی را که بدان سخن می گوید، لباسی که می پوشد خانه ای که در آن زندگی می کند، باورهای بدیهی او و… مبین فرهنگ یا فرهنگهایی است که در آن زندگی می کند. معمولا در دوران کودکی انسان نسبت به محیط فرهنگ خودپذیر است ولی در سالهای جوانی ممکن است در برابر بخشی از فرهنگ آبا و اجدادی خود قد علم کند با این همه هرگز نمی تواند تمامی فرهنگ خود را نفی کند در کل فرهنگ عناصری را فراهم می سازد که از آن شخصیت فردی ما ساخته می شود و شامل مجموع رفتارهای اکتسابی یک جامعه می باشد.

خصیصه های عمده فرهنگ:

 فرهنگ شامل همه فعالیتهای بشری اعم از معرفتی، احساسی، عاطفی حسی و حرکتی می باشد.

تاکید بر کنش با دیگر اعضای جامعه است

کنش با سایر افراد باید منطبق بر فرهنگ معنوی باشد = کنش اجتماعی

خصیصه فرهنگ: شیوه اخذ و انتقال آن است.

هیچ خصوصیت فرهنگی:الف)به طور زیستی(ژنتیکی) منتقل نمی شود.ب) از بدو تولد در اندام دراندام زیستی وجود ندارد

مهمترین خصیصه فرهنگ تشکیل مجموعه ای برهم پیوسته به نام نظام می باشد. هر فرهنگی با ویژگی هایش شرایط و امکاناتی را برای برقراری ارتباط موثر بین افراد و گروه ها بوجود می آمد.

عنصر فرهنگی: کوچکترین واحد هر فرهنگ است.

نهاد: الگوهای سازمان یافته نظام روابط اجتماعی است که در قالب کارکدها و بر آوردکردن نیازهای فردی و گروهی ممکن می شود.

فرهنگ پذیری:

فرهنگ پذیری در جامعه به دو گونه تغییر می کند

*عناصر و عوامل داخی(اختراعات و اکتشافات)     *عوامل خارجی (مد)

۱- فرهنگ پذیری جذبی: تبادل و داد و ستد فرهنگی بدون سلطه نظامی و سیاسی

۲- فرهنگ پذیری دفعی: تسلط یک فرهنگ بر فرهنگ دیگر بوسیله ابزارهای قهر آمیز و سلطه نظامی یا سیاسی

 انواع فرهنگ:

مادی: عناصری که قابل لمس، اندازه گیری و مقایسه باشند===آثار باستانی

معنوی:عناصر غیر قابل لمس و اندازه گیری==== اعتقادات و باورها

فرهنگ سازی و فرهنگ سازان:

در طول تاریخ انسان های بزرگی بودند که با ارائه افکار و اندیشه های سازنده، جریانهای عظیم و عمیقی را ایجاد نموده و آثار فراوانی بر زندگی فردی و جمعی افراد گذاشته اند این گونه انسانها به فرهنگ سازان تعبیر شده اند.

یعنی کسانی که هوش سرشار، استعداد بسیار، قدرت نفوذبرتر و شخصیت بالایی داشتند. که نخست با تغییر نگرشها و جابه جایی ذهنیت ها رفتار ها را تغییر داده و با هدایت در مسیر مناسب علاوه بر پدید آوردن آثار ارزشمند فرهنگ بزرگی را هم بوجود آوردند فرهنگ ها همیشه در بستر های مناسب رشد کرده اند و فرهنگ سازان تا این بستر را نشناسند و ظرفیت ها را بررسی نکنند استعدادها و مایعات حیات را در محتوای فکر فرهنگی در نظر نگیرند نباید امیدی به ایجاد جریانات فرهنگی داشته باشند.

فعالیت فرهنگی:

هر نوع فعالیت که رنگ و بوی مذهبی، تاریخی، ادبی و معنوی داشته باشد.

عمده فعالیتهای دستگاههای فرهنگی:

۱- حفظ، تقویت و تبلیغ فرهنگ کشور

۲- ترویج مفاهیم و معارف اسلامی

۳-تقویت مراکز فرهنگی و هنری و کمک به افزایش تولیدات این مراکز

۴- کمک به نهادهای مردمی برای فعال شدن در مسائل فرهنگی و فکری

۵- نشر فرهنگ ایثار و حفظ روحیه و شور انقلابی مردم

۶-بهینه سازی و روزآمد کردن روشهای سنتی تبلیغ و استفاده از شیوه های نوین تبلیغاتی

۷- هماهنگی در تبلیغ و فعالیتهای رسانه ای

۸- تشویق و تجهیز مراکز اطلاع رسانی و حمایت و هدایت صیحیح این مراکز

۹- استفاده کامل از فضای فرهنگی و مذهبی

۱۰- فعال تر شدن تبلیغات اسلامی در نهادهای محلی فرهنگی در مناطق و قومیت ها

۱۱- مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانگان

شرایط اساسنامه مراکز فرهنگی:

۱- ذکر اهداف فرهنگی و مصادیق فعالیت آنها

۲- ذکر نام  و نوع فعالیت (دولتی.آزاد و خصوصی)

۳-ذکر ارکان تشکیلاتی

۴- ذکر سرمایه اولیه و منابع تامین درآمد موسسه

۵- چگونگی اداره و عضو پذیری مراکز فرهنگی در آینده

۶- شرایط انحلال و تعیین تکلیف اموال مرکز فرهنگی پس از انحلال

نحوه برنامه ریزی فرهنگی:

 ۱- شناخت جامعه فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و ترویج اخلاق و معارف اسلامی

۲- ایجاد وحدت رویه  و هماهنگی فرهنگی درمیان دستگاههای مختلف نظام ایران

۳- تکیه بر آرمانها و ارزشهای معنوی و فرهنگی

۴- بازشناسی و ارزیابی میراث فرهنگی در عرضه های مختلف

۵- ارتبطا فعال با کشورها و ملت هاو تحکیم پیوند مودت و تقویت همبستگی با مسلمانان جهان

۶- مبادله رابطه فرهنگی در میان بخشهای دولتی و غیر دولتی در جهت افزایش و ارتقاء دانش و آگاهی های عمومی

۷- تسهیل در امور برنامه ریزی نظارت و ارزیابی فرهنگی در کنار حمایت از تنوع، تعدد و آزادی فعالیتهای فرهنگی مردمی

۸- تمهید و تدارک لازم در جهت همسویی و عدم مغایرت طرح ها و برنامه های اقتصادی و اجتماعی با سیاست های کلان اجتماعی

نقش رسانه ها در حوزه فرهنگی:

۱- رسانه از ارکان دموکراسی است و نقش مهم و اثر گذاری در فرهنگ سازی و تغییر الگوهای فرهنگی دارد.

۲- ارائه الگوهای مناسب برای اقشار مختلف جامعه

۳- مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانگان و تلاش برای حفظ استقلال فرهنگی کشور

۴- کمک به ایجاد ثبات برای ایجاد توسعه فرهنگی

۵- گسترش فرهنگ نقد و گفتگو

۶- شناسایی تعارفات اجتماعی و فرهنگی

۷- برجسته کردن ساختارهای فرهنگی و ارزش های اسلامی

۸- بررسی و آسیب شناسی مشکلات فرهنگی برای یافتن راه حل های عمومی

۹- مقابله با ترویج خرافه و تکیه بر باورها عادات و شیوه های صحیح

 بیگانه گرایی: گرایش به پدیده های غریب و رفتارهای عجیب

نژاد گرایی: در مرحله عداوت و دشمنی همراه با برخوردهای فیزیکی

انسان شناسی فرهنگی:

رشته ای از انسان شناسی است که شیوه های زندگی مردم نظام های اعتقادی و باورها و علوم و دانش و … را مورد مطالعه قرار می دهد.

درباره ی admin

همچنین ببینید

ابعاد فرهنگ

برخی فرهنگ را صرفا " در بعد معنوی یا روحیات می بینند و تعریف می ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *